Luboš Andršt, předseda výboru OSA

OSA - Ochranný svaz autorský (pro práva k dílům hudebním, sdružení hudebních autorů)

Čs. armády 20, 160 56 Praha 6

 

Věc: opakovaná urgence neřešení reklamací, absence veřejné omluvy za konstruování a šíření lží o mé osobě, neochota OSA k nápravě stavu - odpověď na dopis L. Andršta ze dne 18.5.1999.

 

Pane Andršte, přistupuji na nabídnuté vykání a žádám Vás, aby jste jako předseda výboru OSA přečetl tento dopis včetně příloh všem účastníkům valného shromáždění OSA, konaného v červnu 1999.

Děkuji, že výbor OSA po mnoha urgencích odpověděl na mé doporučené dopisy, obsahující informace o závažné protiprávní a amorální činnosti OSA (paralelní činnost několika subjektů OSA, vybírání stamiliónů Kč zrušeným subjektem, lži o mně, atd.). Pravdivost údajů výbor OSA nevyvrátil; ve svém stanovisku se vyhýbá odpovědnosti i nápravě; mé reklamace a žádosti o veřejnou omluvu za vymýšlení a šíření lží o mé osobě ignoruje; zatajuje rozhodnutí soudů učiněná v můj prospěch, stejně jako opodstatněnost mých požadavků a soudy odhalený právní chaos OSA; dodržování práva a etiky vydává za poškozování zájmů zastupovaných.

Je to šest let, co jste mně ve svém předchozím dopise potvrdil neproplácení různých druhů užití hudby organizací OSA. Pro nečinnost OSA k tomuto porušování autorského zákona jsem později podal proti OSA žalobu. Z OSA následovaly intriky, používání falzifikátů, blokace mého účtu, lživá nařčení, zamlčování a neproplácení tisíců užití mé hudby, delegace OSA k uživatelům mého díla, znevažování mé hudby, pomluvy, retroaktivní pravidla, smyšlená aféra Teletext, veřejně šířená hesla o organizované skupině, okrádání ostatních a další formy úmyslného poškozování reklamujícího autora. Tím, že tyto skutky představitelé OSA nevnímají jako velmi hanebné a odsouzeníhodné, degradují principy OSA a ochranu autorských práv v ČR na kolosální blamáž a čirý cynismus.

Mé žaloby na neproplácení užité hudby, omluvu za lži o mé osobě, nepřístupnost účetní závěrky a úroky ze zablokovaného účtu, vznikly po dlouhodobém úmyslném neřešení mých reklamací a žádostí o nápravu činovníky OSA, kteří tím cíleně porušují smlouvu, statut, vyúčtovací řád, autorský zákon, důvody k udělení licence a elementární slušnost. Vrší nepravosti, zachraňují svou pověst a životní standard setrváváním ve funkcích, které nevykonávají, aby kryli viníky stavu - sebe (jenom za porušování autorského práva je dle vyhrůžek OSA možný postih s trestem až 5-ti let odnětí svobody).

Vaším dopisem výbor OSA pokračuje v mystifikacích a lživých konstrukcích - o rozhodnutí Vrchního soudu v Praze (který dle Vás zamítl mé údajné námitky, zatímco ve skutečnosti řešil mé odvolání proti rozhodnutím Městského soudu v Praze o právní neexistenci OSA, aby tak mohl být OSA vůbec účastníkem soudního sporu), o údajné demokratičnosti OSA a možném řešení na valných shromážděních (na kterých však OSA léta znemožňuje zaznění mých sdělení), atd. - vše s cílem zbavit se nepohodlného svědka nepravostí OSA. Žádám Vás o veřejné předložení dokumentů OSA z let 1992-1999 (faktury, výpisy z obchodního rejstříku, 4 IČO, katastr nemovitostí, rozhodnutí soudů o právní neexistenci OSA, právní nástupnictví OSA, pořad Nadoraz) a mých požadavků, které OSA lživě interpretuje, aby si každý mohl ověřit, že činnost OSA je postavena na zvůli, manipulaci s fakty a smyšlenkách jeho představitelů, po nichž žádám nápravu stavu a tím ohrožuji  j e j i c h  zájmy.

Opakovaně požaduji vyřešení mých reklamací, vyvození důsledků a veřejnou omluvu za absurdní skutky páchané představiteli OSA, za vymýšlení a šíření lží o mé osobě, za porušování práva a etiky Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním. Protože jsou ve hře osudy slavných a vlivných lidí, protože jde o pohyb stamiliónů Kč v chaotickém právním zázemí subjektů OSA, protože OSA míní svou „ochranu“ smrtelně vážně a v souvislosti se mnou užívá pojmy organizovaná skupina, organizovaný zločin, apod., vyjadřuji tímto obavu o svůj život.

 

S pozdravem

 

V Praze dne 31.5.1999                                                 Jiří Hradec

                                                                                  Přemyslovská 37, 130 00 Praha 3

Přílohy ze dne:

15.6.1996 Zpráva Jiřího Hradce o OSA - pro valné shromáždění 1996

20.6.1997 Otevřený dopis dozorčí radě - pro valné shromáždění 1997

22.4.1999 dopis výboru, dozorčí radě, reklamačnímu odd. - urgence nečinnosti, absence omluvy, atd.

Na vědomí: Ministr kultury ČR