Informace k tiskové konferenci hudebního skladatele Jiřího Hradce.

 

           Vážení novináři!

 

           Tato tisková konference byla svolána proto, že OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, sděluje veřejnosti (mimosoudní, mediální cestou) a autorům (dopisem) nepravdivé údaje o hudebním skladateli, panu J. Hradcovi, namísto řešení sporných záležitostí soudní cestou. Pokud se kdokoliv domnívá, že je krácen na svých právech, má možnost obrátit se na soud k zabezpečení ochrany svých práv. To je ústavní prvek naší společnosti a veřejné osočování žalobce před jednáním soudu svědčí mimo jiné o nerespektování ústavy a zákonů.

           Soudní projednávání dvou žalob pana Hradce proti OSA se dostalo do stavu, kdy ještě před tím, než bylo zahájeno jednání soudu (nebyla čtena žaloba), dva senáty Městského soudu v Praze rozhodly, že řízení soudu se zastavuje, protože uvedená ochranná autorská organizace od 15.10.1992 právně neexistuje. Od roku 1996 je účinný nový zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a jestli budou potvrzena rozhodnutí Městského soudu v Praze, není tu žádná organizace zajišťující zastupování autorů hudebních děl a duševní vlastnictví není chráněno. (Žalobce přitom označil žalovaného na základě výpisu z obchodního rejstříku, jež odráží soudní rozhodnutí, že žalovaný subjekt existuje a ve prospěch OSA bylo také vydáno velké množství rozsudků.)

           Dvě žaloby pana Hradce se vztahují na roky 1990, 1991, 1992, 1993 a byly podány až po několikaletých bezvýsledných ústních i písemných reklamacích. Některé důvody, proč byly předmětné žaloby podány: ochranná autorská organizace předkládá až s dvouletým zpožděním neprůhledné vyúčtování užití archivní hudby v TV s neodpovídající stopáží odvysílané hudby, neproplácí některé druhy užití, pravidla pro vyúčtování mění se zpětnou účinností, přenáší na autora povinnost evidence a kontroly skutečně užité hudby, čímž ho nutí nahrazovat činnost OSA, atd. Neuváděním podkladů pro vyúčtování, především konkrétních pořadů v kterých byla hudba užita (pouze seznam názvů skladeb s jejich sečtenou stopáží), je autorům zcela znemožněna orientace, natož případná reklamace (musí uvést a doložit konkrétní pořady). Dále nejsou dány k dispozici důležité údaje o hospodaření ochranné autorské organizace, čímž chybí objektivní podklad pro přezkoumání čistého výnosu hospodaření této organizace, jakožto základního údaje, ze kterého by měla být odvozena výše odměn autorů. V poslední době pak nebyl respektován obecně závazný právní předpis ohledně výše režijní srážky.

           K nařčením, že J. Hradec zneužil svého postavení v práci a jako člen blíže nespecifikované organizované Teletextové skupiny (je to prý v šetření) se zmocnil nočního vysílacího času v televizi ve svůj prospěch, okrádá jiné autory, nemá jiné užití než v pořadu Teletext, který je předmětem žalob, žádá 1 milion Kč, výbor OSA mu oprávněně zablokoval účet, apod.:

           Jiří Hradec není a nikdy nebyl zaměstnancem televize, ani žádné podobné organizace. Blokaci účtu J. Hradce (o které ho OSA sám neinformoval) provedla účtárna OSA již 24.10.1995 na základě tohoto písemného příkazu Dr. Slaniny: „S ohledem na soudní spor zahájený zastupovaným J. Hradcem proti OSA a jeho námitkám blokujte až do odvolání jeho účet. Praha 24.10.95, Dr Slanina(podpis). Důvodem tedy nebyl Teletext, ale zahájení soudního sporu a nerozhodl výbor OSA, ale ředitel aparátu Dr. Slanina. Dále J. Hradec nemá zablokován pouze příjem z Teletextu, ale ze všech pořadů ČT, z TV filmů a dokonce i z TV NOVA a TV PREMIERA. Jeho příjem z TV netvoří z 97,8% pořad Teletext a už vůbec nelze o Teletextu hovořit v souvislosti s podanými žalobami v nichž poukazuje na několik set odvysílaných pořadů se svou hudbou ročně, ale o pořadu Teletext zde není ani slovo - on v předmětném období ještě neexistoval.

 

V Praze 29.2.1996                           Kontakt: Jiří Hradec, tel., zázn. (02) 2778072